Regulamin

REGULAMIN

Zawieranie umów

oraz świadczenia obsługi muzycznej DJ Skysax

W firmie MOTIV VIP MUSIC Grzegorz Polak

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa sposób i tryb zawierania umowy o świadczenie obsługi muzycznej DJ Skysax firmy

MOTIV VIP MUSIC Grzegorz Polak oraz zasady świadczenia obsługi muzycznej na podstawie umowy.

 

Firma MOTIV VIP MUSIC Grzegorz Polak ma siedzibę i adres w Konopiskach, ul. Ogrodowa 4, 42-247

Konopiska, NIP: 573-253-56-83, REGON: 241093029.

 

Firma MOTIV VIP MUSIC Grzegorz Polak (dalej: „DJ Skysax”) we wszelkich czynnościach cywilnoprawnych

reprezentowany jest przez Grzegorza Polaka. Dane kontaktowe Zespołu oraz osoby reprezentującej Zespół

znajdują się na stronie internetowej: www.skysax.pl

 

Do umów świadczenia obsługi muzycznej imprez okolicznościowych zawieranych z DJ Skysax stosuje się

przepisy ustawy Kodeks Cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r., Dz. U. 1964 Nr 16 Poz. 93 ze zm.).

 

 

§ 2. Definicje

 

DJ Skysax – usługa od firmy MOTIV VIP MUSIC. Firma reprezentowana i prowadzona przez Grzegorza

Polaka, świadcząca usługę obsługi muzycznej imprez okolicznościowych.

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która

zawiera z DJ Skysax umowę o świadczenie obsługi muzycznej imprezy okolicznościowej.

 

Zapytanie o dostępność usługi („pytanie o wolny termin”) – pytanie kierowane przez Klienta drogą

elektroniczną na adres poczty email: biuro@skysax.pl, zmierzające do ustalenia, czy DJ Skysax posiada

możliwość świadczenia obsługi muzycznej we wskazanym przez Klienta terminie.

 

Formularz zapytania – formularz zawierający dane dotyczące charakteru, daty, miejsca, czasu trwania oraz

przybliżonej ilości uczestników imprezy okolicznościowej, mający na celu ustalenie dostępności terminu oraz

warunków wykonania przez DJ Skysax Umowy, umieszczony na stronie internetowej Zespołu.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, związane z

rezerwacją terminu wskazanego przez Klienta w formularzu zapytania.

 

Umowa – umowa o świadczenie obsługi muzycznej imprezy okolicznościowej wskazanej przez Klienta w

formularzu zapytania, zawierana pomiędzy Klientem a DJ’a. Do umowy stosuje się przepisy ustawy Kodeks

Cywilny.

 

Świadczenie obsługi muzycznej – wszelkie czynności podejmowane przez DJ’a w ramach wykonania Umowy,

opisane w § 7 niniejszego regulaminu.

 

Zadatek – kwota wskazana w Umowie, wpłacana na konto firmy MOTIV VIP MUSIC tytułem zadatku w dniu

zawarcia umowy. Do zadatku stosuje się przepis art. 394 ustawy Kodeks Cywilny.

 

 

§ 3. Złożenie zapytania o dostępność usługi („pytanie o wolny termin”)

 

Złożenie pytania o wolny termin następuje poprzez wypełnienie formularza zapytania i przesłanie go na adres

poczty e-mail Zespołu: biuro@skysax.pl. Formularz zapytania znajduje się na stronie internetowej

www.skysax.pl

 

Na wniosek klienta, złożony drogą elektroniczną na adres poczty e-mail, formularz zapytania może być również

przesłany przez prowadzącego DJ Skysax drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta.

 

Formularz zapytania wypełnia się poprzez podanie danych dotyczących charakteru, daty, miejsca, czasu trwania

oraz przybliżonej ilości uczestników imprezy okolicznościowej.

 

Po wypełnieniu formularza zapytania, Klient przesyła go drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Skysax.

 

Po otrzymaniu formularza zapytania Skysax weryfikuje zawarte w nim dane pod kontem dostępności

wskazanego przez Klienta terminu oraz warunków i możliwości wykonania obsługi muzycznej.

 

Skysax w terminie trzech dni od dnia otrzymania zapytania udziela Klientowi drogą elektroniczną odpowiedzi

dotyczącej dostępności terminu oraz podjęcia się wykonania zlecenia. Termin udzielenia odpowiedzi na

zapytanie może zostać przedłużony na wniosek Skysax za zgodą Klienta udzieloną drogą elektroniczną.

 

Przesłanie formularza zapytania oraz udzielenie odpowiedzi wskazanej w ust. 6 nie stanowi złożenia

zamówienia ani zawarcia Umowy o świadczenie obsługi muzycznej z Dj Skysax. Poczytywane jest jedynie za

udzielenie informacji dotyczącej dostępności terminu wskazanego przez klienta i nie niesie ze sobą skutków

prawnych przewidzianych dla złożenia zamówienia ani zawartej umowy.

 

 

§ 4. Zamówienie – rezerwacja terminu

 

Po otrzymaniu od Dj Skysax odpowiedzi wskazującej na dostępność wolnego terminu oraz podjęcie się przez

Skysax wykonania obsługi muzycznej, Klient zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni do

potwierdzenia drogą elektroniczną rezerwacji. Takie potwierdzenie poczytywane jest za złożenie zamówienia na

świadczenie obsługi muzycznej imprezy okolicznościowej.

 

Zamówienie świadczenia obsługi muzycznej oznacza, że pomiędzy Klientem a Skysax na warunkach

określonych w niniejszym regulaminie zawarta zostanie umowa cywilnoprawna o świadczenie obsługi

muzycznej, obejmująca charakter, datę, miejsce, czas trwania oraz przybliżoną ilości uczestników imprezy

okolicznościowej wskazane przez Klienta w formularzu zapytania. Złożenie zamówienia nie oznacza zawarcia

umowy.

 

Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym

Regulaminem.

 

W przypadku braku złożenia zamówienia (potwierdzenia rezerwacji) w terminie wskazanym w ust. 1,

zamówienie uważa się za niezłożone, a wskazany przez Klienta termin nie podlega zarezerwowaniu.

 

 

§ 5. Zawarcie umowy świadczenia obsługi muzycznej – zapłata zadatku

 

Zawarcie umowy o świadczenie obsługi muzycznej (dalej: „umowa”) następuje poprzez podpisanie przez obie

strony formularza umowy zawierającego opis usługi, zgodny z § 7 niniejszego Regulaminu oraz zapłatę przez

Klienta zadatku wskazanego w umowie.

 

Umowa wskazuje charakter, datę, miejsce, czas trwania oraz przybliżoną ilości uczestników imprezy

okolicznościowej, warunki wykonania obsługi muzycznej wskazane w § 7, ustalone wynagrodzenie, sposób

rozliczenia oraz skutki niewykonania zobowiązania którejkolwiek ze stron.

 

Podpisanie umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia

(dokonania rezerwacji). Termin powyższy nie ulega przedłużeniu.

 

Podpisanie umowy może nastąpić w siedzibie Skysax lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta.

 

 

Na wniosek Klienta złożony drogą elektroniczną, Skysax może przesłać formularz umowy w formie papierowej

na wskazany przez Klienta adres. Przesłanie formularza umowy następuje przesyłką pocztową – listem

poleconym. W takim wypadku, Klient zobowiązany jest do odesłania przesyłką pocztową – listem poleconym

podpisanego przez siebie formularza umowy w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania

przesyłki.

 

Na wniosek Klienta złożony drogą elektroniczną, Skysax może przesłać formularz umowy w formie

elektronicznej (format .pdf) na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim wypadku, Klient zobowiązany jest

do odesłania przesyłką pocztową – listem poleconym podpisanego przez siebie formularza umowy w

nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania przesyłki.

 

W wypadkach wskazanych w ust. 5 – 6, nieodesłanie przez Klienta podpisanego formularza umowy w

naznaczonym terminie, uważane jest za odstąpienie od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Skysax.

Powyższe powoduje, iż złożone zamówienie oraz rezerwacja terminu zostają anulowane.

Wysłanie Klientowi formularza umowy na zasadach wskazanych w ust. 5 – 6 nastąpi w dniu złożenia

zamówienia (dokonania rezerwacji).

 

W wypadkach wskazanych w ust. 5 – 6, umowę uważa się za zawartą w dniu zapłaty zadatku oraz nadania

przesyłki pocztowej na adres siedziby zespołu.

 

Zawierając umowę, Klient zobowiązany jest zapłacić firmie MOTIV VIP MUSIC zadatek w wysokości 2.000,00

zł (dwa tysiące złotych 00/100). Zadatek podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za usługę wskazanego w

umowie.

 

Zapłata zadatku następuje w dniu podpisania umowy przez Klienta. W przypadku nieuiszczenia należnego

zadatku umowę uważa się za niezawartą, a zamówienie (rezerwacja terminu) ulega anulowaniu.

Zadatek uiszcza się do rąk własnych występującego w imieniu DJ Skysax Grzegorza Polaka za pisemnym

pokwitowaniem lub przelewem na konto: 83 1140 2004 0000 3202 7706 1035.

 

W wypadkach wskazanych w ust. 5 – 6, zapłata zadatku następuje najdalej w dniu nadania przesyłki pocztowej

zawierającej podpisany przez Klienta formularz umowy. Klient zobowiązany jest do załączenia do formularza

umowy potwierdzenia dokonania przelewu lub wpłaty zadatku na konto zespołu. Niedopełnienie tego

obowiązku poczytuje się za odstąpienie Klienta od zawarcia umowy. Za zgodą Zespołu, Klient może przedłożyć

potwierdzenie dokonania przelewu lub wpłaty podatku drogą elektroniczną w dniu nadania przesyłki pocztowej

zawierającej podpisaną przez Klienta umowę.

 

W wypadkach przewidzianych w umowie oraz uregulowanych przepisami prawa odstąpienie od umowy z

przyczyn nieleżących po stronie Skysax powoduje, że zadatek nie podlega zwrotowi.

 

 

§ 6. Odstąpienie od umowy, skutki niewykonania umowy

 

Klientowi służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku niespełnienia przez DJ Skysax wymogów

wymienionych w umowie, rażącego naruszenia przez DJ Skysax innych postanowień umowy, a w szczególności

niezorganizowania oprawy muzycznej w sposób i w terminie określonym w umowie. DJ Skysax zobowiązany

jest wówczas do zwrotu Klientowi wszelkich przedpłat/zadatków, jak również zobowiązuje się zapłacić

Klientowi karę umowną w wysokości 50 % ustalonego wynagrodzenia.

 

W wypadku odstąpienia przez Klienta od umowy po jej zawarciu z przyczyn nie leżących po stronie DJ Skysax,

Klient ma obowiązek pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów przygotowania do wykonania obsługi

muzycznej w wysokości nie mniejszej niż 50 % ustalonego wynagrodzenia. Na poczet kosztów zalicza się

zadatek oraz wszelkie dokonane przedpłaty.

 

W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, DJ Skysax służy prawo dochodzenia

wszelkich roszczeń odszkodowawczych wynikłych z powyższego faktu – w tym również roszczenia o zapłatę

utraconych korzyści. Powyższe ma miejsce szczególnie w wypadku, gdy Klient odwoła imprezę w terminie

krótszym niż 90 dni przez ustaloną w umowie datą. W takim wypadku DJ Skysax należy się zapłata pełnego

wynagrodzenia.

 

 

§ 7. Warunki świadczenia obsługi muzycznej

 

Poprzez obsługę muzyczną, świadczoną przez DJ Skysax rozumie się oprawę muzyczną imprezy

okolicznościowej wskazanej przez Klienta, w godzinach ustalonych pomiędzy stronami przy podpisaniu umowy.

Strony mogą ustalić, że DJ Skysax wykona obsługę muzyczną poprawin, której koszt wliczony będzie w

ustalone wynagrodzenie.

 

DJ Skysax zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością rozumianą jako wysoki poziom

muzyczny i estetyczny występu.

 

Klient ma prawo do kontroli wykonania usługi oraz zgłaszania prowadzącemu DJ Skysax uwag co do jakości jej

wykonania na bieżąco w trakcie trwania imprezy okolicznościowej. Prowadzący DJ Skysax zobowiązuje się do

stosowania się do tych uwag Klienta, których wykonanie nie będzie nastręczać nadmiernych trudności w danych

okolicznościach.

 

W nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą imprezy, strony mają obowiązek ustalenia listy utworów,

których wykonania szczególnie życzy sobie Klient oraz ogólnego harmonogramu imprezy.

Lista utworów, których wykonania szczególnie życzy sobie Klient oraz ogólny harmonogram imprezy

sporządzony będzie w formie pisemnej, jako aneks umowy i zawierać będzie w szczególności porządek imprezy

(z wyszczególnieniem kolejnych okoliczności, które Klient uzna za obowiązkowe – np. oczepiny, pierwszy

taniec pary młodej itp.) oraz uzgodnione pomiędzy stronami utwory muzyczne, które mają zostać wykonane

przy danej okazji przez DJ Skysax.

 

Klient w porozumieniu z prowadzącym DJ Skysax może zrezygnować ze sporządzenia listy i harmonogramu, o

których mowa w ust. 6 oraz 7. W takim wypadku, wybór utworów muzycznych w trakcie imprezy należy do DJ

Skysax.

 

Sprzęt muzyczny, nagłaśniający oraz wszelkie inne urządzenia techniczne niezbędne do wykonania usługi

zapewnia DJ Skysax.

 

Jeżeli strony tak ustalą, DJ Skysax będzie mógł korzystać ze sprzętu 

nagłaśniającego (głośników) będącego w

posiadaniu właściciela obiektu, w którym odbywa się impreza okolicznościowa. W takim przypadku, Klient ma

obowiązek uzyskać pisemną zgodę właściciela obiektu na wykorzystanie sprzętu nagłaśniającego przez DJ

Skysax w terminie 30 (trzydziestu) dni przed wykonaniem usługi. Pisemną zgodę właściciela obiektu Zlecający

przekazuje Przyjmującemu w terminie trzech dni od jej uzyskania.

 

DJ Skysax składa się z jednego lub dwóch osób. Na życzenie Klienta można powiększyć lub zmniejszyć skład

DJ Skysax.

 

DJ Skysax zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu muzycznego oraz wykonawców do miejsca wskazanego

Klienta na własny koszt, instalacji sprzętu w obiekcie oraz sprawdzenia jego działania maksymalnie na 30 minut

przed rozpoczęciem wykonywania obsługi muzycznej.

 

Ilość, rodzaj oraz stan sprzętu muzycznego, nagłaśniającego oraz innych niezbędnych do wykonania usługi

urządzeń technicznych stanowiących własność DJ Skysax, zostaną przedstawione Klientowi w formie

pisemnego protokołu inwentaryzacyjnego w dniu wykonania usługi.

 

1. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży któregokolwiek z elementów sprzętu, Klient jest zobowiązany

do zwrotu jego wartości i pokrycia wszelkich udokumentowanych strat wynikających z tego tytułu.

Klient zobowiązany jest podać dokładny adres obiektu, na terenie którego odbywać się będzie impreza,

najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

Koszty związane z pozyskaniem terenu i obiektu, na którym odbywać będzie się impreza ponosi Klient.

 

Klient ma obowiązek zapewnienia DJ Skysax dostępu do energii elektrycznej. Koszty poboru energii

elektrycznej na potrzeby imprezy ponosi Klient.

 

Konieczne opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS uiszcza Klient (jeśli jest to konieczne).

Klient zapewni dla wszystkich członków DJ Skysax nieodpłatne ciepłe posiłki oraz napoje w dniu imprezy.

Klient odpowiada za bezpieczeństwo członków DJ Skysax i sprzętu muzycznego podczas imprezy oraz ponosi z

tego tytułu wszelką odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.

 

Brak zasilania sieciowego oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie

stanowią podstawy do przedłużenia czasu imprezy ustalonego w umowie.

 

DJ Skysax nie ponosi odpowiedzialności za żadne przerwy w obsłudze muzycznej, których powód leży po

stronie Klienta lub właściciela obiektu.

 

Klient zapewnia nocleg dla DJ Skysax, jeśli dojazd na imprezę wynosi ponad 50 km od siedziby DJ Skysax.

Niniejszy Regulamin chroniony jest prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 90 Poz. 631) i stanowi wyłączną własność Grzegorza Polaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
MOTIV VIP MUSIC Grzegorz Polak z siedzibą w Konopiskach, ul. Ogrodowa 4, 42-247 Konopiska. Kopiowanie, modyfikowanie,
dystrybuowanie, publikowanie, ładowanie, wyświetlanie, utrwalanie oraz wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej formie, przy użyciu
jakichkolwiek nośników elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
Grzegorza Polaka jest całkowicie zabronione.

Przewiń na górę